Анкета за жителите на Општина Могила

Анкета за жителите на Општина Могила

Општина Могила заедно со хидро-мелиоративниот систем „Стрежево“ Битола е иницијатор за проширување на хидросистемот „Стрежево“ во атарот на Општина Могила, северно од реката Шемница во опфат од околу 650 хектари.

За таа цел Општина Могила спроведува анкетно прашање кое е во прилог и треба да го дадете вашето мислење.

Анкетните листови ќе бидат достапни во портирницата во зградата на Општина Могила од 25.09.2019 до 01.10.2019година од 07:30 до 15:30 часот.

anketa

anketen list