Вработени во Општина Могила

Вработени во Општина Могила

40534931_1859051200848387_2623801989347147776_o.jpg
градоначалник
Јасмина Гулевска
☏ +389 47 296 466 ✉ mogilaop@t.mk
Раководител на Одделение за Урбанизам, комунални работи заштита на животната средина и локален економски развој
Ацо Тасевски
☏ +389 78 484 323 ✉ acotasevski57@gmail.com
Раководител на Одделение за Финансиски прашања
Весна Ристевска
☏ +389 78 484 317 ✉ ristevskav@yahoo.com
Советник за Просторно и урбанистичко планирање, издавање на одобренија за градба, градежно земјиште, комуналии и заштита на животната средина
Клара Тодоровска
☏ 389 75 235 482 ✉arh.klara@yahoo.com
Советник за Проекти и Локален економски развој
Гордана Л.Стефановска
☏ +389 75 886 564 ✉ gorloz@hotmail.com
Соработник за Јавни дејности
Белинда Малаковска
☏ +389 78 484 320 ✉ belinda_srpcanska@hotmail.com
Соработник за Подготовка на седници на Советот на општината
Габриела Стојановска
☏ +389 78 479 206 ✉ gabriela_stojanovska@hotmail.com
f4923aa9e050803b0ae8b5d4a7366057.jpg
Соработник за Информатичко-технички работи
Марија Простиженовска
☏ +389 71 294 954 ✉ marija_prostizenovska@yahoo.com
Помлад Соработник за развој и управување со човечки ресурси и персонална евиденција
Андријана Ивановска
☏ +389 78 394 237 ✉ ivanovskaandrijana1@gmail.com
Помлад соработник за финансиска контрола и финансиско управување
Елизабета Талевска
☏ +389 78 484 319 ✉ elizabetabukalevska@hotmail.com
Помлад соработник за Администрирање на приходи
Даниел Бошевски
☏ +389 78 304 179 ✉daniel_boshe92@hotmail.com
Виш референт - Администратор за Јавни набавки
Николина Марковска
☏ +389 78 484 307 ✉ nikolinamarkovska@hotmail.com
Референт за Административни работи
Кире Николовски
☏ +389 78 484 304 ✉ kiremogila@gmail.com
Возач II на моторно возило
Благојче Ризовски
☏ +389 72 226 520 ✉ /
Возач II на моторно возило (минибус)
Тони Ангелевски
☏ +389 70 726 223 ✉ /
Возач II на моторно возило (минибус)
Зоран Бечвиновски
☏ +389 78 479 270 ✉ /
Хигиеничар/ка
Анета Сакурмовска
☏ +389 78 484 315 ✉/
Хигиеничар/ка
Бранкица Кековска
☏ +389 75 277 190 ✉ /
Чувар- Портир III
Сашко Лулевски
☏ +389 75 278 317 ✉ /
Курир
Николче Шурбевски
☏ +389 78 394 196 ✉ /