Втора форумска сесија во Општина Могила

Втора форумска сесија во Општина Могила

Во Општина Могила се одржа втората форумска сесија во рамките на Проектот “Зајакнување на општинските совети во општина Могила”. На форумот беа презентирани четирите концепти на предлог проектите:

1. Концепт (1)-Дневен центар за социјална инклузија,

2. Концепт (2)- Опремување на центар за ран детски развој,

3. Концепт (3)- Рурална жена

4. Концепт (4)- Школски деца-Еднакви услови