Завршни сметки на Општина Могила

Буџет на Општина Могила

Биланс на приходи и расходи 2016-Буџет

Структура на приходи по дејности 2016-Буџет

Биланс на состојба  1     2     3     4    5

МСИП   ИМА -08

Биланс на приходи 2016-МСИП ИПА 08

Структура на приходи по дејности 2016-МСИП ИПА 08

Биланс на состојба  1   2   3   4   5   6    7

Посебни податоци   1   2   3   4   5   6   7

Форуми во заедницата

Биланс на приходи и расходи 2016-Форуми во заедницата

Структура на приходи по дејности 2016-Форуми во заедницата

Биланс на состојба  1   2   3   4   5   6  7   8

Посебни податоци   1   2   3   4   5    6

Општинско корисна работа

Биланс на приходи и расходи 2016-Општински корисна работа

Структура на приходи по дејности 2016-Општински корисна работа

Биланс на состојба  1   2   3   4   5   6   7

Посебни податоци  1   2   3   4   5   6

ЈП за државни патишта

Биланс на приходи и расходи 2016-ЈП за државни патишта

Структура на приходи по дејности 2016-јп за државни патишта

Посебни податоци  1   2   3   4   5   6

Грант – МСИП

Биланс на приходи и расходи 2016-Грант МСИП 18

Структура на приходи по дејности 2016-Грант МСИП 18

Биланс на состојба  1   2   3   4   5   6   7

Посебни податоци   1   2   3   4   5   6

Европа за граѓаните

Биланс на приходи и расходи 2016-Европа за граѓаните

Структура на приходи по дејности 2016-Европа за граѓаните

Биланс на состојба  1   2   3   4   5   7   8

Посебни податоци  1   2   3   4   5   6

Наменска дотација 

Биланс на приходи и расходи 2016-

Наменска дотација Биланс на сосотојба 2016-

Наменска дотација структура на приходи по дејности 2016-Наменска дотација

Елементарни непогоди

Биланс на приходи и расходи 2016-Елементарни непогоди

Структура на приходи по дејности-елементарни непогоди

Биланс на состојба  1   2   3   4    5

Елементарни непогоди – поплаави

Биланс на приходи и расходи 2016-ел.непогоди-поплава

Биланс на состојба 2016-Елементарни непогоди – поплава

структура на приходипо дејности 2016 ел.непогоди-поплава

Орган 2016г.

-Биланс на приходи и расходи 2016 -Орган

структура на приходи по дејности 2016 Орган

Биланс на состојба   1   2    3   4   5   6   7

Посебни податоци  1   2   3   4   5   6

 Договор за грант -ЕУ

Биланс на приходи и расходи 2016-Договор за грант ЕУ

Структура на приходи по дејности 2016-Договор за грант ЕУ

Биланс на состојба  1 2 3 4 5 6 7

Посебни податоци  1  2  3   4   5  6