Завршни сметки на Општина Могила за 2017 година

Буџет

Биланс на приходи и расходи

bilans na sostojba

ГРАНТ МСИП 18

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба 5 страна

биланс на состојба

Договор за грант ЕУ

Биланс на приходи и расходи

биланс на состојба

Договор за кредит со МБПР

Биланс на приходи и расходи

биланс на состојба

Европа за граѓаните

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба

Елементарни непогоди

Биланс на приходи и расходи

биланс на состојба

Елементарни непогоди -поплави
Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба

ЈП Државни патишта 2017

Извештај за јп државни пат. за 2017 – Copy

Извештај за јп државни пат. за 2017

ЈП за државни патишта

Биланс на приходи и расходи

биланс на состојба

МСИПИПА08

Биланс на приходи и расходи

биланс на состојба

Наменска дотација 2018

Биланс на приходи и расходи

биланс на состојба

ОКР

Биланс на приходи и расходи

биланс на состојба

Орган 2018

Биланс на приходи и расходи

биланс на состојба

посебни податоци

Форуми во заедницата

Биланс на приходи и расходи

Биланс на состојба 2

Биланс на состојба