Земјоделие

zemjodelstvo

Населението во општина Могила главно се занимава со земјоделство и сточарство.

Членови на домаќинствата кои работат на индивидуални земјоделски стопанства според возраст и пол

Вкупно 5262
до 25 год Вк. 763
Ж 376
25-34 Вк. 786
Ж 369
35-44 Вк. 942
Ж 439
45-54 Вк. 1030
Ж 417
55-64 Вк. 714
Ж 333
65 и повеќе Вк. 1027
Ж 474

Членови на домаќинства кои работат на индивидуални земјоделски стопанства според школска подготовка

Вкупно 5262
Без образование 313
Незавршено основно образование 874
Основно образование 2491
3 годишно друго образование 391
3 и 4 годишно средно земјоделско образование 198
4 годишно друго средно образование 837
Вишо или високо земјоделско образование 49
Друго вишо или високо образование 106
Магистратура, докторат, земјоделски науки 2
Магистратура, докторат, други науки 1
Лица со земјоделско образование 249
Лица со друго образование 1335

Вкупно расположливо земјиште, користено земјоделско земјиште и број на одвоени делови во општина Могила

Број на индивидуални земјоделски стопанства 1986
Вкупно расположлива површина на земјиштето 7114
Вкупно користено земјоделско земјиште 7004
Сопствено користено земјоделско земјиште 5304
Користено земјоделско земјиште земено на користење од други 1906
Користено земјоделско земјиште дадено на користење на други 205
Број на одвоени делови на користено земјиште 13203

Површина под жита во општина Могила

Вкупно Пченица Пченка Јачмен Ориз Други жита
4065.10 2659.82 702.78 669.97 0.40 32.13

Број на индивидуални земјоделски стопанства со:

Индустриски растенија Жита Фуражни растенија Зеленчук Цвеќе и украсни растенија Овошни насади Лозови насади
1232 1726 668 1468 630 146 363