ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА на работата на ОУ„Браќа Миладиновци“ Добрушево

Во прилог може да ја погледнете Самоевалуацијата на работата на ОУ „Браќа Миладиновци“ од с.Добрушево. Целта на Самоевалуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се добие слика за квалитетот во работењето, напредокот и постигањата на училиштето, јаките но и слаби страни за кои ќе следат предлог мерки за нивно надминување.  Секако дека воочените слабости ќе ги мотивираат сите учесници во наставниот процес (дирекни или индирекни) да ги вложат сопствените капацитети и искористат постојните ресурси за подобрување на условите и стандардите во училиштето. На тој начин ќе се допринесе за целосно и квалитетно реализирање на воспитно-образовниот процес. Самоевалуацијата ги издвојува и приоритетните области на делување за унапредување и осовременување на наставните и воннаставните активности. Заедничка цел на сите субјекти во училиштето е слабите страни да се во се помал број, а јаките да се одржуваат, односно зголемуваат.

Извештај за самоевалуација на ОУ Брака Миладиновци