Контакт телефон и меил на административните службеници во општина Могила

Список од контакт телефон и меил на административни службеници во општина Могила:

1. Весна Ристевска – раководител на одделение за финансиски прашања

– меил: vesna.ristevska@mogila.gov.mk  бр.тел: 078/484-317

2. Томче Поповски – раководител на одделение за општи и правни работи

– меил: tomcepopovski@hotmail.com бр.тел: 078/484-310

3. Ацо Тасевски – раководител на одделение за урбанизам и ЛЕР 

– меил: aco.tasevski@mogila.gov.mk  бр.тел:078/484-323

4. Елизабета Букалевска – архивар-  меил: elizabeta.talevska@mogila.gov.mk  бр.тел:078/484-319

5. Николина Марковска –  виш референт – администратор за јавни набавки – меил:nikolina.markovska@mogila.gov.mk  бр.тел:078/484-307

6. Кире Николовски – референт за администрирање на документи – меил: kire.nikolovski@mogila.gov.mk  бр.тел: 078/484-304

7. Јасмина Колтоска – советник за финансии и буџет- меил:  jasmina.koltoska@mogila.gov.mk бр.тел:078/484-316

8. Белинда Малаковска – соработник за јавни дејности – меил:belinda.malakovska@mogila.gov.mk  бр.тел: 078/484-320

9. Гордана Л.Стефановска – советник за локален економски развој – меил: gordana.stefanovska@mogila.gov.mk  бр.тел:075/886-564

10. Славе Петровски – референт за месни заедници – меил: slave.petrovski@mogila.gov.mk бр.тел: 072/226-519

11. Андријана Ивановска- помлад соработник за развој и управување со човечки ресурси и персонална евиденција – маил: andrijana.ivanovska@mogila.gov.mk   бр.тел: 078/394237

12. Даниел Бошевски – помлад соработник за администрирање на приходи –  маил: daniel.bosevski@mogila.gov.mk    бр.тел. 078/304-179