Образец на Барање за финансиска помош на физички лица кои постигнале врвни резултати во сите општествени области на живеењето

Барање на физички лица за постигнати резултати