Огласи и склучени договори за јавни набавки за 2019 година.

Огласи и склучени договори за јавни набавки за 2019 година.

Фотокопирање

Договор       Оглас

Канцелариски материјали

Договор     Оглас

Eкстра лесно гориво за училиштата

Договор гориво    Оглас гориво