Одржана четврта седница на Совет на Општина Могила

На ден 05.12.2017 година се одржа петтата по ред Седница на Советот на Општина Могила.

За работа беше предложен следниот дневен ред:

1. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Могила за квартал од 01,01,2017 до 30,09,2017 година.

2. Предлог- Одлука за измена на распоредот на средства на Буџетот за 2017 година.

3. Именување  на 2 (двајца) членови во училишен одбор во ОУ „Кочо Рацин“ од с.Ивањевци,

4. Разрешување на 2 (двајца) членови и именување на 2 (двајца) нови членови во Училишен одбор во ОУ „Гоце Делчев“ с.Могила,

5. Предлог- одлука од Пелагонискиот плански регион за користење на ровокопач Хидромек – 102 С Алфа,

6. Предлог-одлука за паричен надоместок на Членовите на Совет за присуство на Седница,

7. Разрешување на членовите на Управен одбор и иманување на нови членови во Управен одбор на ЈКП Пела Хигиена – Могила,

8. Разрешување на членовите на Надзорен одбор и иманување на нови членови во Надзорен одбор на ЈКП Пела Хигиена – Могила,

9. Предлог- План за развојни програми

10. Разгледување на барања