Општи информации

opsto-obrazovanie

ЦентралноОУ „Гоце Делчев – Могила ЦентралноОУ „Кочо Рацин“ – Ивањевци ЦентралноОУ „Браќа Миладиновци

Добрушево

подрачни подрачни подрачни
ОУ „Гоце Делчев – с.Радобор ОУ „Кочо Рацин“ – с.Трновци ОУ „Браќа Миладиновци -с.Дедебалци
ОУ „Гоце Делчев – с.Д.Чарлија ОУ „Кочо Рацин“ – с.Св.Тодори ОУ „Браќа Миладиновци -с.Мусинци
ОУ „Кочо Рацин“ – с.Д.Српци ОУ „Браќа Миладиновци -с.Ношпал 
ОУ „Кочо Рацин“ – с.Беранци ОУ „Браќа Миладиновци -с.Трап
ОУ „Кочо Рацин“ – с.Вашерејца ОУ „Браќа Миладиновци -с.Будаково
ОУ „Кочо Рацин“ – с.Лознани

Број на ученици во основно образование во учебната 2013/2014 година

Училиште Бр. на ученици
ОУ “Гоце Делчев”-Могила 135
ОУ “ГоцеДелчев”-с.Радобор 5
ОУ “Гоце Делчев” -с. Д. Чарлија 2
ОУ “Кочо Рацин”-Ивањевци 100
ОУ “Кочо Рацин”-с. Трновци 14
ОУ “Кочо Рацин”- с. Св.Тодори 8
ОУ “Кочо Рацин”- с. Д. Српци 41
ОУ “Кочо Рацин”- с. Беранци 22
ОУ “Кочо Рацин”-с. Лознани 8
ОУ “Кочо Рацин”- с. Вашарејца 8
ОУ “Браќа Миладиновци”-Добрушево 98
ОУ”Браќа Миладиновци”-с. Дедебалци 59
ОУ”Браќа Миладиновци”-с. Мусинци 25
ОУ”Браќа Миладиновци”-с. Ношпал 16
ОУ”Браќа Миладиновци”-с. Трап 10
ОУ”Браќа Миладиновци”-с. Будаково 19

Вкупен број на ученици по паралелки во учебната 2013/2014 година

Одд. ОУ “Гоце Делчев”с. Могила ОУ”Кочо Рацин”с.Ивањевци ОУ”Браќа Миладиновци”с. Добрушево Вкупно
Се Ж Се Ж Се Ж Се Ж
I 14 7 25 14 15 4 54 25
II 12 6 13 8 13 5 38 19
III (9) 18 10 22 10 33 14 73 34
III (8) 10 6 22 9 31 11 63 26
IV 15 5 33 18 19 8 67 31
V 16 8 17 5 21 11 54 24
VI 17 6 12 7 29 14 58 27
VII 18 6 27 11 35 21 80 38
VIII 22 8 30 13 27 17 79 38
Вкупно: 142 62 201 95 223 105 566 26