Организациона поставеност

Врз основа на член 50, став 1, точка 12 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РСМ” бр. 5/2002 ), член 17 од Уредбата за описот на звањата на државните службеници (“Службен весник на РСМ” бр. 106/2007), Градоначалникот на општина Могила донесе Правилник за систематизација на работните места ви општинската администрациај на општина Могила.

Врз основа на овој правилник, распоредот, звањето, називот и описот на работните места е следниот:

  • Одделение за управување со човечки ресурси – вработен раководител
  • Одделение за финансиски прашања- раководител и + 2 вработени
  • Одделение за општи и  правни работи – раководител+ 4 вработени;
  • Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР – раководител + 2 вработени;
  • Одделение за инспекција. Ова одделение е во рамките на заедничката соработка што општина Могила ја има со општина Новаци и истиот инспектор ги покрива задачите за општина Новаци и за општина Могила.

Образовна структура на општинската администрацијa.