Офицер за заштита на лични податоци

Општина Могила го овластува  службеникот вработен во Општина Могила- Даниел Бошевски  за офицер за заштита на личните податоци за самостојно и независно вршење на работитево смисла на члне 26-а од Законот за заштита на личните податоци.

службен е-маил mogilaop@t.mk

службен тел: 078/304-179

меил:daniel_boshe92@hotmail.com