Прва Конститутивна седница на Совет на Општина Могила

Прва Конститутивна седница на Совет на Општина Могила

На ден  01.11.2017 година беше свикана Првата Конститутивна седница на Совет на Општина Могила.

За работа на седницата беше предложен следниот дневен ред:

1 Избор на Комисија за прашања на верификација, избори и именувања,

2. Верификација на мандатот на новоизбраните членови на Советот на општина Могила,

3.Давање и потпишување на свечена изјава на членовите на Советот,

4. Избор на Претседател на Советот на Општина Могила.