Програми за работа на Општина Могила за 2019 година

Програми за работа на Општина Могила за 2019 година

програма за уредување на градежно земјиште 2019

Програма за улично осветление 2019

програма за спорт и култура

Програма за социјална заштита за 2019 . (1)

програма за работа на Советот

Програма за располагање со градежно земјиште -Могила

Програма за ЛЕР 2019 (1)

Програма за комунални дејности 2019

Програма за канализација 2019

програма за изработка на урбанистички планови

Програма за изградба и реконструкција на улици и патишта 2019

Програма за животна средина 2019MOGILA

програма за волонтери и практиканти

Програма за Водовод 2019 (1)

програма за бездомни кучиња

план на програми за развој

годишна програма на Совет на млади

годишна програма за отпад

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА-1