Реконструкција на регионален пат R 2335 Вашарејца – Бучин

r rrr

 

Во рамките на проектот на Владата на РМ а со поддршка на Општина Могила   во тек на реализација е проектот реконструкција на регионален пат R2335 Вашарејца – Бучин. Изведувач на градежните работи е фирмата Страбаг од Србија.