Совет на Општина Могила

Претседател на советот
Александар Јанкуловски
☏ +389 70 795 017 ✉ jankulovskialeksandar@yahoo.com
Член на советот
Сашо Кековски
☏ +389 70 857 324 ✉ saso.kekovski@hotmail.com
Член на советот
Николче Велјановски
☏ +389 72 212 851 ✉ gile_13@hotmail.com
Член на советот
Христина Мурговска
☏ +389 78 515 070 ✉ murgovska.h@hotmail.com
Член на советот
Ќире Анѓелковски
☏ +389 75 203 365 ✉ kire.a@nova2006.com.mk
Член на советот
Николче Српчански
☏ +389 72 212 834 ✉ srpcanski@gmail.com
Член на советот
Николина Даралијовска
☏ +389 75 203 365 ✉ nikolina_da@hotmail.com
Член на советот
Љубе Шемовски
☏ +389 70 557 608 ✉ ljube.semovski@gmail.com
Член на советот
Веле Ристевски
☏ +389 78 294 557
Член на советот
Зоран Гулевски
☏ +389 78 484 794 ✉ zoranzemogulevski@hotmail.com
Член на советот
Борче Бучински
☏ +389 75 649 060 ✉ borcebucinski@hotmail.com