СООПШТЕНИЕ!

СООПШТЕНИЕ

Се повикуваат сите даночни обврзници (физички и правни лица) од Општина Могила кои не добиле решение за данок на имот или решение за фирмарина за 2016 година до
15 август 2016год. да се јават во прoсториите на Општина Могила и да си го подигнат истото.
Доколку не ја исполнат оваа законска обврска ќе следат опомени и присилна наплата од сметките на даночните должници.
Општина Могила