Социјалните услуги поблиску до граѓаните на Општина Могила

Социјалните услуги поблиску до граѓаните на Општина Могила

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на сите граѓани на Општина Могила дека

секој вторник и петок

од 07:30 до 15:30 часот

во просториите што се во склоп на Општинската зграда во село Могила ќе има вработен од

Центарот за социјална работа

Административниот простор ќе се користи за прием и администрирање и обработка од страна на

Центарот за социјална заштита на барања за остварување на правата од социјална заштита и

барања за остварување на правото за детска заштита на граѓаните кои имаат живеалиште

или престојувалиште  на територија на Општина Могила.

ОПШТИНА МОГИЛА