Трета седница на совет на општина Могила

На 16.11.2017 година се одржа третата седница на Советот на Општина Могила

За работа беше предложен следниот дневен ред

1. Предлог-Решение за избор на на член и заменик од редот на советниците кои ќе учествуваат при склучување на бракови во Месните канцеларии во Могила, Добрушево и Дедебалци,

2. Предлог- Развојни програми во Буџетот на општина Могила за 2018 година,

3. Предлог – Програма за зимско чистење во општина Могила за 2017/2018 година,

4. Предлог-Иницијатива за барање Ревизија на финансиско и материјално работење до Државен завод за ревизија на РМ,

5. Предлог-Извештај од Комисијата за вршење вонреден попис во општина Могила на основни средства и ситен инвентар,

6. Советнички прашања