ЈАВЕН УВИД по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина по Нацрт – Регионалниот план за управување со отпад за Пелагонискиот регион

Се информира јавноста и сите заинтересирани правни и  физички лица од Пелагонискиот регион дека во рамките на проектот „Подготовка на документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски Плански Регион“, финансиран од Европска Унија преку инструментот за предпристапна помош (ИПА) подготвен е Нацрт Регионален план за управување со отпад за Пелагонискиот Плански Регион за кој се спроведува постапка за Стратегиска оцена на животната средина, согласно одлуката од Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад бр. 03-192/2 од 29,07,2016година.

Во прлог може да ја погледнете поканата за јавниот увид на Нацрт Извештајот

%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4-1 %d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4