За Могила

Пелагониската котлина е една од најголемите котлини во Северна Македонија која го зафаќа нејзиниот југозападен дел. Могила се наоѓа во средишниот дел на Пелагонија на десетина километри североисточно од Битола.

Први истражувачки чекори на праисторија во овој крај на Пелагонија се направени во периодот помеѓу двете светски војни што се состоеле во мали ископувања. Во периодот од 1973 година па до денес со цел да се утврди бројот на наоѓалишта, Заводот, Музеј и Галерија од Битола изврши ископувања на теренот и откри повеќе праисториски локалитети, почнувајќи од неолитот, енеолитот, бронзено, па се до крајот на железното доба. Од сите истражувања и ископувања во Пелагонија може да се констатира дека праисториските наоѓалишта – тумби најзастапени се во населбата Могила. Тоа се вештачки височинки, создадени од натрупување на слоеви на кои се формирале населбите. Селото Могила, најверојатно и името го добило по повеќето тумби-могили распоредени по целото село.

За селото Могила првите податоци ги сретнуваме за време на владеењето на Византија, XI и XII век. во документите, преписките на Теофилакт Охридски (Охридски Архиепископ). Селото Могила се споменува како стопанство на Охридската црква.

Во првите турски документи од 15 век 1467-68 год. “Опширни пописни дефтери” селото Могила се споменува како мезра Могилани, односно село Могила и брои 103 семејства.

Во повоениот период после 1944 година формирана е Могилската општина како една од петнаесетте новоформирани на подрачјето на Битола. Во неа влегувале пет села: Долно Оризари, Горно Оризари, Карамани, Трн и Могила.

Во термички поглед Пелагонија има модофицирана умерено континентална клима со чисто изразени годишни сезони. Зимата е влажна и студена, а летото топло и суво. Есента е знатно потопла од пролетта и преминот од зима кон лето е побрз отколку обратно. Просечната годишна сума на сончевиот сјај во Пелагонија изнесува 2332 часа. Просечната годишна температура изнесува 11,5 ºС. Средно годишно максимална температура е 17,4 ºС, а средно годишно минимална 5,3 º С.

Врнежите се полн одраз на медитеранското климатско влијание на овој елемент. Летните месеци се со малку врнежи, а доцните есенски се најврнежливи. Врнежите се најчесто од дожд просечно 70-80%, а снегот е ограничен воглавно во зимските месеци.

Мразниот период е долготраен во просек започнува во октомври, а завршува во мај, но стварниот број на мразни денови е знатно помал од деновите на просечниот мразен период.

Просечно годишно во Пелагонија паѓаат 610мм дожд. Ветровите се воглавно од север и југ, а поретко се од останатите правци.

Недостигот на врнежи и влага во летниот период во многу се компензира со хидромелиоративниот систем на Пелагонија – системот за наводнување.

Општината се состои од 23 населби, сите низински. Густината на населеноста изнесува 27 жители на еден км2, со што се вбројува во ретко населените општини во државата.

Вкупно население 6710
Станови 2
Домаќинства 1851

Вкупно население, домаќинства и станови во општина Могила според пописот од 2002 година

Структура на населението според национална припадност

Вкупно 6710
Македонци 6432
Албанци 34
Турци 229
Роми 6
Срби 2
Останати 7

Структура на населението според возраста и полот

Возраст Се Мажи Жени
Вкупно 6710 3558 3152
0-4 342 188 154
5-9 384 208 176
10-14 412 221 191
15-19 478 249 229
20-24 470 232 238
25-29 387 230 157
30-34 408 224 184
35-39 495 281 214
40-44 490 312 178
45-49 455 272 183
50-54 356 188 168
55-59 289 149 140
60-64 441 229 212
65-69 475 210 265
70-74 408 196 212
75-79 275 110 165
80-84 97 39 58
85 и повеќе 35 19 16
Непозната возраст 13 1 12

Структура на население на возраст од 10 и повеќе години по пол и писменост

Вкупно Мажи Жени
Писмени Неписмени Писмени Неписмени Писмени Неписмени
5573 411 3066 96 2507 315

Структура на население според образованост и школска подготвеност

Вкупно 5572
Без образование 439
Некомплетно осн.образование 1867
Основно образование 2184
Средно образование 1031
Високо образование 35
Висока школа, факултет, академија 11
Магистратура 2
Се уште е во процесот на образование 2

Индивидуални домаќинства според типот, големината и составот

Вкупен Број Индивидуални семејства 1851
Членови на семејства 6710
Просечен број на членови на домаќинство 3.63

Вкупен број на семејни домаќинства според типот

Тип на семејни домаќинства со: Вкупно 1664
Се 1294
Брачен пар, венчани со деца 779
Брачен пар, венчани без деца 394
Мајка со деца 75
Татко со деца 39
Пар, невенчани со деца 4
Пар невенчани без деца 3

 

Тип на домаќинства со: Домаќинства со две или повеќе семејства 370
Се 187
Самечки домаќинства 180
Со повеќе членови 7

Родени деца, живородени деца по пол, брачна состојба и место на раѓање во 2007 год.

Живородени Вкупно родени 75
Вкупно живородени 75
Пол М 34
Ж 41
Брачна состојба Во брак 73
Вон брак 2
Место на раѓање Во здраственаустанова 75
На друго местп 0

Умрени лица и умрени доенчиња во 2007 год

Вкупно Вкупно 129
Машки 73
Умрени доенчиња Вкупно 1
Машки 1

Споредба на податоците од пописот во 1994 год. со податоците од 2002 год.

Населено место Жители во1994 од Жители во2002 год
Алинци 80 57
Беранци 473 446
Будаково 242 248
Вашарејца 231 202
Г. И Д. Чарлија 653 201
Дедебалци 321 288
Добрушево 654 624
Долно Српци 549 479
Ивањевци 672 615
Лознани 213 185
Могила 1.583 1.526
Мојно 116 71
Мусинци 302 302
Новоселани 79 50
Ношпал 359 348
Подино 71 51
Путурус 73 20
Радобор 157 145
Св. Тодори 254 210
Трап 176 175
Трновци 433 427
Црничани 53 41
Вкупно 7.744 6.710

Пелагониската котлина е една од најголемите котлини во Северна Македонија која го зафаќа нејзиниот југозападен дел. Могила се наоѓа во средишниот дел на Пелагонија на десетина километри североисточно од Битола.

Први истражувачки чекори на праисторија во овој крај на Пелагонија се направени во периодот помеѓу двете светски војни што се состоеле во мали ископувања. Во периодот од 1973 година па до денес со цел да се утврди бројот на наоѓалишта, Заводот, Музеј и Галерија од Битола изврши ископувања на теренот и откри повеќе праисториски локалитети, почнувајќи од неолитот, енеолитот, бронзено, па се до крајот на железното доба. Од сите истражувања и ископувања во Пелагонија може да се констатира дека праисториските наоѓалишта – тумби најзастапени се во населбата Могила. Тоа се вештачки височинки, создадени од натрупување на слоеви на кои се формирале населбите. Селото Могила, најверојатно и името го добило по повеќето тумби-могили распоредени по целото село.

За селото Могила првите податоци ги сретнуваме за време на владеењето на Византија, XI и XII век. во документите, преписките на Теофилакт Охридски (Охридски Архиепископ). Селото Могила се споменува како стопанство на Охридската црква.

Во првите турски документи од 15 век 1467-68 год. “Опширни пописни дефтери” селото Могила се споменува како мезра Могилани, односно село Могила и брои 103 семејства.

Во повоениот период после 1944 година формирана е Могилската општина како една од петнаесетте новоформирани на подрачјето на Битола. Во неа влегувале пет села: Долно Оризари, Горно Оризари, Карамани, Трн и Могила.

Во термички поглед Пелагонија има модофицирана умерено континентална клима со чисто изразени годишни сезони. Зимата е влажна и студена, а летото топло и суво. Есента е знатно потопла од пролетта и преминот од зима кон лето е побрз отколку обратно. Просечната годишна сума на сончевиот сјај во Пелагонија изнесува 2332 часа. Просечната годишна температура изнесува 11,5 ºС. Средно годишно максимална температура е 17,4 ºС, а средно годишно минимална 5,3 º С.

Врнежите се полн одраз на медитеранското климатско влијание на овој елемент. Летните месеци се со малку врнежи, а доцните есенски се најврнежливи. Врнежите се најчесто од дожд просечно 70-80%, а снегот е ограничен воглавно во зимските месеци.

Мразниот период е долготраен во просек започнува во октомври, а завршува во мај, но стварниот број на мразни денови е знатно помал од деновите на просечниот мразен период.

Просечно годишно во Пелагонија паѓаат 610мм дожд. Ветровите се воглавно од север и југ, а поретко се од останатите правци.

Недостигот на врнежи и влага во летниот период во многу се компензира со хидромелиоративниот систем на Пелагонија – системот за наводнување.

Општината се состои од 23 населби, сите низински. Густината на населеноста изнесува 27 жители на еден км2, со што се вбројува во ретко населените општини во државата.

Вкупно население 6710
Станови 2
Домаќинства 1851

Вкупно население, домаќинства и станови во општина Могила според пописот од 2002 година

Структура на населението според национална припадност

Вкупно 6710
Македонци 6432
Албанци 34
Турци 229
Роми 6
Срби 2
Останати 7

Структура на населението според возраста и полот

Возраст Се Мажи Жени
Вкупно 6710 3558 3152
0-4 342 188 154
5-9 384 208 176
10-14 412 221 191
15-19 478 249 229
20-24 470 232 238
25-29 387 230 157
30-34 408 224 184
35-39 495 281 214
40-44 490 312 178
45-49 455 272 183
50-54 356 188 168
55-59 289 149 140
60-64 441 229 212
65-69 475 210 265
70-74 408 196 212
75-79 275 110 165
80-84 97 39 58
85 и повеќе 35 19 16
Непозната возраст 13 1 12

Структура на население на возраст од 10 и повеќе години по пол и писменост

Вкупно Мажи Жени
Писмени Неписмени Писмени Неписмени Писмени Неписмени
5573 411 3066 96 2507 315

Структура на население според образованост и школска подготвеност

Вкупно 5572
Без образование 439
Некомплетно осн.образование 1867
Основно образование 2184
Средно образование 1031
Високо образование 35
Висока школа, факултет, академија 11
Магистратура 2
Се уште е во процесот на образование 2

Индивидуални домаќинства според типот, големината и составот

Вкупен Број Индивидуални семејства 1851
Членови на семејства 6710
Просечен број на членови на домаќинство 3.63

Вкупен број на семејни домаќинства според типот

Тип на семејни домаќинства со: Вкупно 1664
Се 1294
Брачен пар, венчани со деца 779
Брачен пар, венчани без деца 394
Мајка со деца 75
Татко со деца 39
Пар, невенчани со деца 4
Пар невенчани без деца 3

 

Тип на домаќинства со: Домаќинства со две или повеќе семејства 370
Се 187
Самечки домаќинства 180
Со повеќе членови 7

Родени деца, живородени деца по пол, брачна состојба и место на раѓање во 2007 год.

Живородени Вкупно родени 75
Вкупно живородени 75
Пол М 34
Ж 41
Брачна состојба Во брак 73
Вон брак 2
Место на раѓање Во здраственаустанова 75
На друго местп 0

Умрени лица и умрени доенчиња во 2007 год

Вкупно Вкупно 129
Машки 73
Умрени доенчиња Вкупно 1
Машки 1

Споредба на податоците од пописот во 1994 год. со податоците од 2002 год.

Населено место Жители во1994 од Жители во2002 год
Алинци 80 57
Беранци 473 446
Будаково 242 248
Вашарејца 231 202
Г. И Д. Чарлија 653 201
Дедебалци 321 288
Добрушево 654 624
Долно Српци 549 479
Ивањевци 672 615
Лознани 213 185
Могила 1.583 1.526
Мојно 116 71
Мусинци 302 302
Новоселани 79 50
Ношпал 359 348
Подино 71 51
Путурус 73 20
Радобор 157 145
Св. Тодори 254 210
Трап 176 175
Трновци 433 427
Црничани 53 41
Вкупно 7.744 6.710

251,2

km2

23

населени места

1996

година на основање

6,710

население