ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА 1. E- ИНФРАСТРУКТУРА (Е2 – комунална супраструктура – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори)

ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА 1. E- ИНФРАСТРУКТУРА (Е2 – комунална супраструктура – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори)

http://www.test.gradezno-zemjiste.mk/eauctions/ListaNaAukcii.aspx

Прочитај повеќе