Одржана четврта седница на Совет на Општина Могила

На ден 05.12.2017 година се одржа петтата по ред Седница на Советот на Општина Могила. За работа беше предложен следниот дневен ред: 1. Предлог-Квартален извештај на Буџетот на Општина Могила за квартал од 01,01,2017 до 30,09,2017 година. 2...

Прочитај повеќе

Втора седница на Совет на општина Могила

На ден 13.11.2017 година се одржа втората по ред Седница на Советот на општина Могила На седницата за работа беше следниот дневен ред: 1. Решение за избор на Претседател и членови на Комисија за финансии и ЛЕР 2. Решение за избор на Претседател и...

Прочитај повеќе

Прва Конститутивна седница на Совет на Општина Могила

Прва Конститутивна седница на Совет на Општина Могила

На ден  01.11.2017 година беше свикана Првата Конститутивна седница на Совет на Општина Могила. За работа на седницата беше предложен следниот дневен ред: 1 Избор на Комисија за прашања на верификација, избори и именувања, 2. Верификација на...

Прочитај повеќе