Помлад Соработник за развој и управување со човечки ресурси и персонална евиденција

Андријана Ивановска

Телефон за контакт:078/394-237

е mail:ivanovskaandrijana1@gmail.com