Советник за Просторно и урбанистичко планирање, издавање на одобренија за градба, градежно земјиште, комуналии  и заштита на животната средина

Клара Тодоровска

Телефон за контакт:075/235-482

e mail:arh.klara@yahoo.com